Lepingu tingimused

 1. Lepingu tingimustes kasutatavad mõisted
  Klient – füüsiline või juriidiline isik (juriidilise isiku volituse alusel esindaja)
  Netpro – Netpro OÜ
  Pool – Klient või Netpro
  Pooled – Klient ja Netpro koos
  Halduspaneel – Halduspaneel on veebiliides, mille kaudu on võimalik kliendil hallata oma veebimajutusteenuse parameetreid, kustutada ja lisada e-posti aadresse, FTP-kasutajaid jne.
  Iseteenindus – Iseteenindus on keskkond, mille kaudu on võimalik tellida uusi teenuseid, pikendada domeene ja näha tellitud teenuste eest väljastatud arveid.
  Veebimajutusteenus – Teenus, mis võimaldab kliendi kasutada serveri ressursse koos valitud paketi lisateenusega (e-posti aadressid, andmebaasid, FTP kasutajakontod jms)
  Teenus – Netpro poolt pakutav teenuse, sh. veebimajutus, domeeni registreerimisteenus, kodulehe või e-poe tegemise teenus ja kodulehe haldusteenus.
  Hinnakiri – Netpro kodulehel olev hinnakiri
  Leping – Kliendi ja Netpro vahel sõlmitud kokkulepe ja tingimused teenuse osutamiseks
 2. Lepingu sõlmimine
  2.1 Lepingu sõlmivad Klient ja Netpro, kes osutab teenust vastavalt lepingus toodud tingimustele.
  2.2 Leping jõustub, kui klient on täitnud Netpro iseteeninduses (https://klient.netpro.ee) tellimisvormi mõne teenuse kasutamiseks.
 3. Poolte kinnitused
  3.1 Pooled kinnitavad et:
  – Nad on õigus ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;
  – Lepingu sõlmijal on Lepingu sõlmimiseks olemas kõik selleks vajalikud õigused ja volitused;
  3.2 Klient kinnitab et:
  – ta on lepingu enne sõlmimist tutvunud soovitud teenuse kirjelduse ja Lepingu tingimustega, sh hinnaga, ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni;
 4. Teenus
  4.1 Netpro osutab kliendile teenust vastavalt poolte vahel kokkulepitule. Netpro’l on õigus teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi ning administreerimisliidest muuta, teatades sellest kliendile vähemalt seitse (7) kalendripäeva ette.
  4.2 Edasilükkamatutel juhtudel, näiteks ilmnenud turvaprobleemide tõttu, on Netpro’l õigus teha muudatusi ette teatamata. Juhul kui muudatused kliendile ei sobi, on tal õigus leping lõpetada, teavitades sellest Netpro lepingus ettenähtud korras.
  4.3 Klient teavitab endale asjaolu, et tulenevalt teenuse iseloomust ei saa Netpro tagada teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. Netpro teeb kõik endast oleneva, et teenus oleks kliendile pidevalt kättesaadav.
 5. Domeeni valik, registreerimine ja kasutamine
  5.1 Klient volitab Netpro’d lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima tema nimele kliendi soovitud domeeninime.
  5.2 Netpro ei garanteeri, et kliendi valitud domeeni registreerimine osutub võimalikuks.
  5.3 Klient kinnitab, et valitud domeen ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas aga mitte ainult kaubamärgi- või autoriõigusi.
  5.4 Klient kinnitab, et kasutab domeeni eesmärkidel, mis on kooskõlas vastava tippdomeeni domeenireeglite, Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega ning muude üldtunnustatud normidega.
  5.5 Kui kliendi soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub klient enne lepingu sõlmimist domeeni registreerimise eest Netpro poolt esitatava arve sellel toodud tähtajaks.
  5.6 Klient tasub domeeni registreerimise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale ettemaksuna.
  5.7 Klient kohustub jälgima, et domeeni registreeringu pikendamise tasu oleks Netpro’le tasutud vähemalt 7 päeva enne domeeni aegumist või 7 päeva enne tippdomeeni registripidaja poolt seatud maksetähtaega.
  5.8 Klient mõistab, et domeenist loobumise mitteteatamisel võivad tal tekkida rahalised kohustused Netpro ja/või kolmanda osapoole ees.
  5.9 Kliendi kohustub jälgima, et peale domeeni registreeringu pikendamise eest tasumist oleks domeeni registreering hiljemalt 24h jooksul ka reaalselt pikendatud.
  5.10 Klient mõistab, et tasudes domeeni eest hiljem kui 7 tööpäeva enne ettemaksu lõppemist, võib domeeni registreeringu pikendamise tasu olla tavapärasest kõrgem.
  5.11 Klient mõistab, et tasudes domeeni eest hiljem kui 7 tööpäeva enne ettemaksu lõppemist, võib ta kaotada õiguse domeenile.
  5.12 Klient mõistab, et tippdomeenide alla registreeritavatele domeenidele kehtivad erinevad tingimused domeeni pikendamisele. Selle tõttu tuleb teatud domeenide registreerimise pikendamise eest tasuda oluliselt varem kui domeeni registreeringu lõppemise kuupäev.
  5.13 Netpro võib domeenide hindu igal ajahetkel ilma ette teatamata muuta.
  5.14 Netpro ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekib seoses viivitusega domeeni registreerimisel, domeeni registreerimise ebaõnnestumisega või domeeni pikendamise ebaõnnestumisega.
  5.15 Klient kinnitab, et on nõus domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimustega ja kohustub neid täitma.
  5.16 Klient saab aru, et domeeninime registreerimisel tekivad domeeninime registreerimisega seotud õigused ja kohustused kliendi ja kolmandast isikust domeeninimede jaotaja vahel. Leping kliendi õigust domeeninimele ei reguleeri, Netpro ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida, et kliendi õigus domeeninimele püsib.
 6. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus teenuse kasutamisel
  6.1 Kliendil on õigus teenuse raames kasutada virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt teenuse kirjeldusele.
  6.2 Klient vastutab tema poolt hallatava virtuaalserveri sisu eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud virtuaalserveri administreerimiseks. Netpro ei taga, et teenust kasutades ei ole kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.
  6.3 Kliendi kohus on uuendada administreerimisliideses kontaktisiku andmeid, kui need muutuvad.
  6.4 Klient on kohustatud informeerima teenusepakkujat teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.
  6.5 Klient teeb virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. Netpro ei garanteeri virtuaalserverisse paigutatud failide säilimist.
  6.6 Klient kohustub mitte kasutama oma virtuaalserveris tarkvara, skripte või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad füüsilise serveri sihipärast tööd, ning kõrvaldama need 12 tunni jooksul pärast Netpro poolt vastavasisulise märgukirja saamist.
  6.7 Klient tagab, et tema tegevus (sh Interneti-leheküljel esitatav materjal) teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. Nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.
  6.8 Klient kohustub mitte kasutama virtuaalserveris selliseid elektronpostiprogramme või rakendusi, mis võimaldavad Interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.
  6.9 Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.
  6.10 Juhul kui kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Netpro vastu, hüvitab klient Netpro’le selle tõttu tekkinud kahju.
  6.11 Kui klient võimaldab teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis vastutab Netpro ees klient.
 7. Netpro õigused, kohustused ja vastutus teenuse kasutamisel
  7.1 Netpro vastutab teenuse osutamiseks rakendatud füüsilise serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused teenuse osutamiseks.
  7.2 Netpro kohustub tagama kliendile võimalikult stabiilse teenuse, sealhulgas füüsilise serveri võimalikult suure töökindluse.
  7.3 Netpro teavitab klienti füüsilise serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt seitse (7) kalendripäeva ette.
  7.4 Netpro kõrvaldab füüsilise serveri rikked hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul alates rikke ilmnemise päevast.
  7.5 Netpro’l on õigus jälgida, et klient ei rikuks teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja lepingut, sealhulgas ei kasutaks füüsilist serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma Interneti-leheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.
  7.6 Netpro’l on õigus kõrvaldada 12 tunni jooksul pärast vastavasisulise märgukirja saatmist kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad füüsilisele serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad Netpro’l seeläbi teenust osutamast.
  7.7 Netpro’l on õigus teha kliendile kohustuslikke ettekirjutusi teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni teenuse osutamise peatamiseni või lepingu lõpetamiseni välja.
  7.8 Netpro’l on õigus kliendile teenuse osutamine kohe ja ette hoiatamata peatada, juhul kui kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud füüsilisele serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvararikkeid.
  7.9 Netpro ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:
  – Netpro’st mittesõltuva elektrikatkestusega
  – Netpro kontrolli all mitteolevate sideliinide riketega
  – Kliendi tegevusega virtuaalserveri haldamisel, sh kliendi poolt virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või kliendi või temale kuuluvate aadresside alt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
  – viiruste levimisega
  – teenuse mittevastavusega kliendi vajadustele; välja arvatud, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest Netpro’l ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu
  – kolmandate isikute tegevusega
 8. Teenuse eest tasumine
  8.1 Klient maksab teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. Netpro’l on õigus teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti vähemalt 30 päeva ette. Alates Netpro poolt saadetud teates märgitud tähtajast peab teenuse eest tasuma uue summa.
  8.2 Kui klient ei nõustu teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt lepingus ettenähtud korrale leping üles öelda.
  8.3 Netpro esitab kliendile teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse alates virtuaalserveri konto aktiveerimisest administreerimisliideses ning sõltumata sellest, kas klient on teenust reaalselt kasutanud.
  8.4 Tasumisvõimalused on toodud Netpro kodulehel. Pangaülekandega tasumisel loetakse Klient arve tasunuks selle laekumisel Netpro pangakontole. Pangalinkidega teostatud maksed tehakse läbi Maksekeskus AS’i ja loetakse laekunuks, kui vastav info on laekunud makseteenuse infosüsteemist. Kõik tehingud toimuvad eurodes.
  8.5 Klient kohustub maksma tasu vastavalt arvel märgitud tingimustele.
  8.6 Häired Teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest Teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui Pooled on teisiti kokku leppinud.
  8.7 Teenuse eest tasutakse ettemaksuna. Lepingu lõppemisel on kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu lepingu lõpetamise aega ületab.
  8.8 Klient tasub Teenuse eest esitatud arved vastavalt arvel näidatud maksetähtajaks, arvestades ülekandega seotud viitega (sh nädalavahetus vms).
 9. Kontaktandmed
  9.1 Lepingu sõlmimisel loetakse poolte kontaktandmeteks lepingu sõlmimise käigus teisele poolele edastatud andmeid.
  9.2 Pool kohustub informeerima teist poolt kohe oma nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis. Klient on kohustutud uuendama enda kohta käivaid andmeid iseteeninduses.
  9.3 Netpro ei avalikust Kliendi poolt edastatud kontaktandmeid kolmandale osapoolele, kui see pole vajalik mõne teenuse registreerimiseks (näiteks: domeeni registreerimine jms)
 10. Füüsilise isiku privaatsus ja isikuandmete töötlemine
  10.1 Füüsilisest isikust Klient kinnitab käesolevaga, et annab Netpro’le nõusoleku töödelda andmeid, mis ta on Lepingute sõlmimisel Netpro’le esitanud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lepingute sõlmimise ja täitmise käigus.
  10.2 Netpro’l on õigus kasutada isikuandmeid Teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks.
  10.3 Netpro on isikuandmete vastutav töötleja, tehingu tegemiseks vajalikud isikuandmed edastatakse Maksekeskus AS-le.
 11. Lepingu tähtaeg, muutmine ja lõppemine
  11.1 Leping sõlmitakse tähtajatult.
  11.2 Netpro’l on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Netpro avaldab uued tingimused oma koduleheküljel http://www.netpro.ee vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda.
  11.3 Kliendil on õigus põhjusi esitamata öelda leping üles 14 kalendripäeva jooksul, teatades sellest ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või esitades teenuse lõpetamise soov iseteeninduses.
  11.4 Netpro algatusel lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine kliendi esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtaeg 30 päeva.
  11.5 Kulusid ületav osa tarbija poolt tasutud tasust tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul Lepingust taganemise teate jõudmisest Netpro’ni.
 12. Lõppsätted
  12.1 Lepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust.
  12.2 Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu maakohtus
  12.3 Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.