Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Põhimõtteid, mille alusel Netpro OÜ Klientide andmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes (edaspidi Põhimõtted).

Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Netpro OÜ poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse põhimõtteid kliendisuhtele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.

Netpro OÜ poolseks Kliendiandmete töötlemise alusteks on nii Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks, vajadus töödeldaandmeid sõlmitud Lepingu täitmiseks kui ka võimalikud juriidilised kohustused.

 1.  Mõisted
  Klient on Netpro teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik.
  Pool – Klient või Netpro
  Pooled – Klient ja Netpro koos
  Kliendiandmed on igasugune info, mis on Netpro’l Kliendi kohta, sealhulgas isikuandmed ja teenuse andmed.
  Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiga tehtav toiming sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, hävitamine.
  Volitatud töötlejad on isikud, kes töötlevad Netpro nimel kliendiandmeid, näiteks domeenide registrid ja registreerimisteenuse vahendajad.
 2. Üldpõhimõtted
  2.1 Netpro töötleb Kliendiandmeid viisil, mis on seaduslik, õiglane ja läbipaistev.
  2.2 Netpro tagab kohalduva õiguse kohase Kliendiandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.
  2.3 Netpro tegutseb selle nimel, et kogutud andmed oleksid asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
  2.4 Kliendiandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes, muudes teenusega seotud dokumentides ning Netpro kodulehel www.netpro.ee
 3. Kliendiandmete koosseis
  Andmed, mida Netpro võib koguda ja töödelda oma Klientide teenindamiseks, on järgmised
  Kliendi ja/või tema esindaja(te) andmed – nimi, sünniaeg, isikukood, äriregistrikood, e-posti aadressid, telefoninumbrid, postiaadressid, pilveteenuste kasutajanimed, vajadusel isiku tuvastamisel kasutatud dokumendi number ja/või dokumendi koopia;
  Kliendi ja/või tema esindaja(te) seadmete kohta käivad andmed – seadmete IP aadressid, võrgulüüsi IP aadressid, veebibrauserite küpsised ja muud seadmete kohta käivad andmed;
  Kliendi ja/või tema esindaja(te) vahelised suhtlusandmed – isiku kirjavahetus, sõnumside ja audiososalvestised, mis tekivad Netpro klienditeeninduse protsessi käigus;
  Kliendi maksekäitumise andmed – andmed, mis kogutakse kliendi kohta teenuste eest arveldamise käigus;
  Kliendi kliendirahulolu andmed – andmed, mida kogutakse teenuste kasutamise kohta ja kliendi rahulolu kohta nende teenustega;
  Kliendiga seotud andmestu – failid, andmebaasid, logid jms;
 4. Kliendiandmete kogumise viisid
  Kliendiandmeid võidakse koguda järgmistel viisidel: teenuste tellimusvormide täitmisel; teenuste kasutamisel; teenuste eest arveldamisel; telefonitsi, e-posti teel; füüsilise asukoha külastamisel; küpsiste või teiste tehnoloogiate kasutamisel, mis jälgivad meie veebisaitide külastajaid; tagasiside andmisel või muul viisil.
 5. Kliendiandmete töötlemise eesmärk
  5.1 Täita juriidilisi kohustusi ja tuvastada isikusamasust
  5.2 Netpro töötleb Kliendiandmeid, et: sõlmida Kliendiga lepinguid; pakkuda Kliendile ligipääsu oma teenustele ning toodetele; ülalpidada kliendisuhteid; parandada Klientide kasutajakogemust; hoida Kliendiandmeid ajakohasena; arveldada Kliendiga; saata Kliendile müügiedendussõnumeid või turundusteavet; korraldada rahulolu-uuringuid; koostada turuanalüüse ja statistikat; täita oma juriidilisi või lepingulisi kohustusi; realiseerida oma juriidilisi või lepingulisi õiguseid; muudel mõistlikel eesmärkidel.
  5.3 Täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt kliendiandmete edastamine uurimisasutustele);
  5.4 Edastada Kliendiandmeid infoturbeintsidentidega tegelevate rühmadele näiteks CERT, kui see on vajalik ja proportsionaalne võrgu-ja infoturbe tagamiseks
 6. Kliendiandmet töötlemise turvalisus
  6.1 Netpro kaitseb kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsuse reeglitega ning on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed kliendiandmete kaitseks.
  6.2 Netpro lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult vastava koolituse ja loa saanud töötajatele. Töötajal on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on talle vajalik, et täita Netpro poolt määratud tööülesandeid.
  6.3 Klient peab kasutama teenuseid, sealhulgas kliendikontot, turvaliselt. Klient kohustub tegema kõik vajaliku, et hoidma teiste isikute eest saladuses kliendikonto salasõna ja kasutajatunnust ning vältima nende kasutamist kolmandate isikute poolt.
  6.4 Netpro ei vastuta kliendiandmete turvalisuse eest ega ole vastutav juhul, kui kliendiandmed ei ole kaitstud tulenevalt kliendi poolt punktis 6.4 toodud kohustuse rikkumisest (nt klient on avaldanud kolmandale isikule salasõna, kasutajatunnuse). Sellisel juhul vastutab klient tekkiva kahju eest.
 7. Kliendiadmete edastamine kolmandatele osapooltele
  7.1 Netpro on kohustatud avaldama kliendiandmeid õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, Maksu- ja Tolliametile, Politsei- ja Piirivalveametile).
  7.2 Netpro edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.
  7.3 Netpro avalikustab kliendiandmeid kolmandatele isikutele ainult ulatuses, millises see on vajalik Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete punktis 5 toodud eesmärkide saavutamiseks.
 8. Kliendiandmete muutmine ja nende lõpetamine
  8.1 Klient on kohustatud informeerima kõigist muudatustest võrreldes lepingus või muudes esitatud dokumentides fikseeritud kliendiandmetega
  8.2 Netpro OÜ’l on õigus Töödelda Kliendiandmeid kliendisuhte jooksul ja peale kliendisuhte lõppu. Peale Kliendisuhte lõppu on Netpro OÜ’l õigus Kliendiandmeid töödelda kahe aasta jooksul
 9. Kliendi õigused ja kohustused
  9.1 Kliendil on õigus saada infot kas Netpro töötleb tema andmeid ja milliseid andmeid töödeldakse.
  9.2 Taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad.
  9.3 Kliendil on õigus taotleda koopiat teda puudutavatest Kliendiandmetest.
  9.4 Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, kui Isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsi eesmärgil, näiteks turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine.
  9.5 Taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Isikuandmeid Töödeldakse tema nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui Isikuandmeid, mida palutakse kustutada, Töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks.
  9.6 Kui klient leiab, et Netpro on tema õiguseid isikuandmete töötlemisel rikkunud, on kliendil õigus esitada Netpro tegevuse kohta kaebus vastavale järelevalveasutusele, kelleks antud juhul on Andmekaitse Inspektsioon (http://www.aki.ee).
  9.7 Netpro’l on Kliendi taotluse töötlemisel õigus küsida mõistlikku tasu, kui see on lubatud või kliendi päring on Netpro hinnangul ülemäärane.
  9.8 Kohustus hoida Kasutaja paroole, kasutajatunnuseid ja muid identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid turvaliselt.
 10. Kontaktandmed
  Kliendid võivad Netpro’ga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekutetagasivõtmisega ning eraisikust Kliendid võivad lisaks nõuda Isikuandmete Töötlemisel enda õiguste realiseerimist ning esitada kaebuseid Isikuandmete Töötlemise kohta saates e-posti aadressil info@netpro.ee.
 11. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmine
  Netpro’l on õigus käesolevaid kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada lähtudes muudatustest õigusaktides, telekommunikatsioonialases praktikas ja Netpro poolt osutatavates teenustes.